Publikacja materiałów Sympozjum

Wszystkie nadesłane referaty będą recenzowane przez Członków Komitetu Naukowego SME'2011. Zakwalifikowane na Sympozjum referaty zostaną opublikowane w punktowanym czasopiśmie "Maszyny elektryczne. Zeszyty Problemowe", BOBRME Komel, Katowice lub w Archives of Electrical Engineering. Tekst referatu (maksymalnie 6 stron) należy przygotować w języku polskim lub angielskim, zgodnie z wytycznymi, które są zamieszczone na stronie internetowej Sympozjum (menu: "Do pobrania") Referaty należy przesłać w postaci plików *.doc oraz *.pdf pocztą elektroniczną na adres sme2011@zut.edu.pl

Przewiduje się również opublikowania wybranych referatów jako materiały pokonferencyjne w "Przeglądzie Elektrotechnicznym" lub "Wiadomościach Elektrotechnicznych" (w przypadku zgodności tematyki artykułu z profilem czasopisma). W tym przypadku wytypowane referaty powinny być poprawione i rozszerzone, uwzględniając dyskusję na konferencji. O wyborze ich zadecyduje Komitet Naukowy oraz Organizacyjny. Redakcje zastrzegają sobie prawo wtórnej selekcji na podstawie opinii własnych recenzentów.